Werkwijze

.

Tijdens het consult ga ik met u in gesprek over onderwerpen als uw klacht, de lichamelijke , mentale  en emotionele symptomen, eerdere ziektes, medicijngebruik, ziektes in de familie en uw levensloop.
Op basis van deze informatie maak ik een behandelplan, afgestemd op de door u aan mij verstrekte informatie en uw reden van komst. 


Na een eerste consult wordt een vervolgconsult gepland voor 2 tot 6 weken later. Op het moment dat de behandeling voorspoedig verloopt is de gemiddelde tijd tussen de consulten 8 tot 12 weken.

Ik vind het belangrijk dat u de regie blijft houden over uw leven en over de behandeling. Het is voor mij geen belemmering als u onder behandeling staat van een arts of specialist. Zoals de reguliere en alternatieve zorg in mijn leven is geïntegreerd, zo is het ook voor mij in de praktijk. Ik zie beide geneeswijzen als aanvullend en ondersteunend naar elkaar toe. Het stopzetten of afwijken van de reguliere behandeling valt uitsluitend onder uw eigen verantwoordelijkheid na overleg met uw reguliere behandelaar. 


            "In een waardevol gesprek is het spreken een gevolg van het luisteren "


Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier (schriftelijk en digitaal) bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand, gegevens over de behandelingen en de  geneesmiddelen. Als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht, beroepsgeheim. Indien u het wenst kunt u een kopie opvragen van uw dossier. De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard. 


Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: 

 • zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 • werk volgens de richtlijnen van de beroepsvereniging NVKH (Nederlandse vereniging klassieke homeopathie)
 • geregistreerd sta bij het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens) 


De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming, uitgezonderd in de door de wet voorgeschreven situaties. 
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Hiervoor wordt alleen het middelenoverzicht gebruikt en niet uw dossier.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet  om uw toestemming vragen. 
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen. 


Zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. 

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling bijvoorbeeld  "homeopathische behandeling" 
 • de kosten van het consult


Klachtenprocedure

Wanneer u een klacht heeft, laat het mij weten. Ik zal mijn best doen om samen met u tot een oplossing te komen. 

Voelt u zich niet in staat uw klacht met mij te bespreken of komen wij er samen niet uit, dan kunt u kosteloos de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir, expertisecentrum klachtbehandeling, inschakelen. 

Wordt uw klacht niet opgelost, dan kan een geschil ontstaan. De geschilleninstantie Zorggeschil neemt het geschil in behandeling en doet een bindende uitspraak. 

Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van de NVKH.